مراسم سالگرد مادر شهید سید علی دهقان

مراسم سالگرد مادر شهید سید علی دهقان

تاریخ ثبت : 1398/5/12

مراسم سالگرد شادروان حاجیه خانم بی بی تاج اخوت بنادکی 

مادر شهید   سید علی دهقان

پنجشنبه 17 مرداد 98

ساعت 17.30 الی 19 

حسینیه گلزار شهدای چهارصددستگاه