تشییع مادر شهید علی محمد بنادکوکی

تشییع مادر شهید علی محمد بنادکوکی

تاریخ ثبت : 1398/3/20

بازگشت همه به سوی اوست 


تشییع مادر شهید علی محمد بنادکوکی ، جمعه 17 خرداد 98 در چهارصددستگاه کرج برگزار شد .